•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 89. rész

« 88. rész 90. rész »

 
Zsolt 89:1 Az Ezrahita Ethán tanítása.
Zsolt 89:2 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!
Zsolt 89:3 Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, [mondván:]
Zsolt 89:4 Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:
Zsolt 89:5 Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.
Zsolt 89:6 És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
Zsolt 89:7 Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
Zsolt 89:8 Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.
Zsolt 89:9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.
Zsolt 89:10 Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
Zsolt 89:11 Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.
Zsolt 89:12 Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.
Zsolt 89:13 Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.
Zsolt 89:14 A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.
Zsolt 89:15 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
Zsolt 89:16 Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
Zsolt 89:17 A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
Zsolt 89:18 Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
Zsolt 89:19 Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.
Zsolt 89:20 Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;
Zsolt 89:21 Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt,
Zsolt 89:22 A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.
Zsolt 89:23 Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;
Zsolt 89:24 Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.
Zsolt 89:25 És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Zsolt 89:26 És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.
Zsolt 89:27 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája!
Zsolt 89:28 Én meg elsőszülöttemmé teszem őt [és] felebbvalóvá a föld királyainál.
Zsolt 89:29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos [marad] ő vele.
Zsolt 89:30 És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.
Zsolt 89:31 Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;
Zsolt 89:32 Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:
Zsolt 89:33 Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;
Zsolt 89:34 De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.
Zsolt 89:35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.
Zsolt 89:36 Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
Zsolt 89:37 Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
Zsolt 89:38 Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.
Zsolt 89:39 De te [mégis] elvetetted és megútáltad [őt,] és megharagudtál a te felkentedre.
Zsolt 89:40 Felbontottad a te szolgáddal [kötött] szövetséget, földre tiportad az ő koronáját.
Zsolt 89:41 Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.
Zsolt 89:42 Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.
Zsolt 89:43 Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.
Zsolt 89:44 Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.
Zsolt 89:45 Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.
Zsolt 89:46 Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.
Zsolt 89:47 Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, [és] ég a te haragod, mint a tűz?
Zsolt 89:48 Emlékezzél meg rólam: mily [rövid] az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!
Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.
Zsolt 89:50 Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!
Zsolt 89:51 Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek [gyalázatját] hordozom keblemben,
Zsolt 89:52 A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.
Zsolt 89:53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

 

« 88. rész 90. rész »