•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 94. rész

« 93. rész 95. rész »

 
Zsolt 94:1 Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg!
Zsolt 94:2 Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek!
Zsolt 94:3 A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?
Zsolt 94:4 Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői.
Zsolt 94:5 A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.
Zsolt 94:6 Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.
Zsolt 94:7 És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene!
Zsolt 94:8 Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?
Zsolt 94:9 A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é?
Zsolt 94:10 A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, a ki az embert tudományra tanítja:
Zsolt 94:11 Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.
Zsolt 94:12 Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;
Zsolt 94:13 Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!
Zsolt 94:14 Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét!
Zsolt 94:15 Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek.
Zsolt 94:16 Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?
Zsolt 94:17 Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.
Zsolt 94:18 Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsolt 94:19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.
Zsolt 94:20 Van-é köze te hozzád a hamisság székének, a mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt?
Zsolt 94:21 Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.
Zsolt 94:22 De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;
Zsolt 94:23 És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk.

 

« 93. rész 95. rész »