•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 78. rész

« 77. rész 79. rész »

 
Zsolt 78:1 Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Zsolt 78:2 Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
Zsolt 78:3 A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,
Zsolt 78:4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
Zsolt 78:5 Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
Zsolt 78:6 Hogy megtudja [azokat] a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék [azokat] fiaiknak;
Zsolt 78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsolt 78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
Zsolt 78:9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;
Zsolt 78:10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;
Zsolt 78:11 Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.
Zsolt 78:12 Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.
Zsolt 78:13 Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
Zsolt 78:14 Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.
Zsolt 78:15 Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.
Zsolt 78:16 Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:
Zsolt 78:17 Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;
Zsolt 78:18 És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.
Zsolt 78:19 És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?
Zsolt 78:20 Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?
Zsolt 78:21 Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;
Zsolt 78:22 Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,
Zsolt 78:23 És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.
Zsolt 78:24 És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.
Zsolt 78:25 Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,
Zsolt 78:26 Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;
Zsolt 78:27 És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.
Zsolt 78:28 És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.
Zsolt 78:29 Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.
Zsolt 78:30 Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:
Zsolt 78:31 Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izráelnek ifjait levágá;
Zsolt 78:32 Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.
Zsolt 78:33 Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.
Zsolt 78:34 Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.
Zsolt 78:35 És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;
Zsolt 78:36 És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.
Zsolt 78:37 De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;
Zsolt 78:38 Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
Zsolt 78:39 Azért eszébe vevé, hogy test ők, [és olyanok, mint] az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.
Zsolt 78:40 Hányszor keserítették őt a pusztában, [hányszor] illették fájdalommal a kietlenben?!
Zsolt 78:41 És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.
Zsolt 78:42 Nem emlékeztek meg az ő kezéről, [sem] a napról, a melyen megváltotta őket a nyomorgatótól;
Zsolt 78:43 Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.
Zsolt 78:44 És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.
Zsolt 78:45 Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.
Zsolt 78:46 Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.
Zsolt 78:47 Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.
Zsolt 78:48 Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.
Zsolt 78:49 Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.
Zsolt 78:50 Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.
Zsolt 78:51 És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.
Zsolt 78:52 Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.
Zsolt 78:53 És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.
Zsolt 78:54 És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
Zsolt 78:55 És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.
Zsolt 78:56 De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;
Zsolt 78:57 Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.
Zsolt 78:58 Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.
Zsolt 78:59 Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.
Zsolt 78:60 És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;
Zsolt 78:61 Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe.
Zsolt 78:62 És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.
Zsolt 78:63 Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.
Zsolt 78:64 Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.
Zsolt 78:65 Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;
Zsolt 78:66 És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.
Zsolt 78:67 Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;
Zsolt 78:68 Hanem a Júda törzsét választá; a Sion hegyét, a melyet szeret.
Zsolt 78:69 És megépíté szent helyét, mint egy magas [vár]at; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
Zsolt 78:70 És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.
Zsolt 78:71 A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.
Zsolt 78:72 És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.

 

« 77. rész 79. rész »