•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Márk 8. rész

« 7. rész 9. rész »

Mk 8:1 Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik:
Mk 8:2 Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök;
Mk 8:3 És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton; mert némelyek ő közülök messzünnen jöttek.
Mk 8:4 Az ő tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában?
Mk 8:5 És megkérdé őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: Hét.
Mk 8:6 Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjök tegyék. És a sokaság elé tevék.
Mk 8:7 Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjök azokat is.
Mk 8:8 Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat, hét kosárral.
Mk 8:9 Valának pedig a kik ettek mintegy négyezeren; és elbocsátá őket.
Mk 8:10 És azonnal a hajóba szálla tanítványaival, és méne Dalmánuta vidékére.
Mk 8:11 És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt.
Mk 8:12 Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.
Mk 8:13 És ott hagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne.
Mk 8:14 De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velök több a hajóban.
Mk 8:15 És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!
Mk 8:16 Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk.
Mk 8:17 Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek?
Mk 8:18 Szemeitek lévén, nem láttok-é? és füleitek lévén, nem hallotok-é? és nem emlékeztek-é?
Mk 8:19 Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: Tizenkettőt.
Mk 8:20 Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet.
Mk 8:21 És monda nékik: Hogy nem értitek hát?
Mk 8:22 Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala őt, hogy illesse azt.
Mk 8:23 Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit?
Mk 8:24 Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.
Mk 8:25 Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent.
Mk 8:26 És haza küldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.
Mk 8:27 És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba; és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek?
Mk 8:28 Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak; és némelyek Illésnek; némelyek pedig egynek a próféták közül.
Mk 8:29 És ő monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus.
Mk 8:30 És rájok parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle.
Mk 8:31 És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.
Mk 8:32 És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdé dorgálni.
Mk 8:33 És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
Mk 8:34 A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Mk 8:35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
Mk 8:36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
Mk 8:37 Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
Mk 8:38 Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

 

« 7. rész 9. rész » 

« 7. rész 9. rész »