•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 1. rész

« Mózes II. könyve 2. rész »

2Móz 1:1 Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:

2Móz 1:2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda;

2Móz 1:3 Izsakhár, Zebulon és Benjámin;

2Móz 1:4 Dán és Nafthali, Gád és Áser.

2Móz 1:5 Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.

2Móz 1:6 És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.

2Móz 1:7 Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.

2Móz 1:8 Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.

2Móz 1:9 És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.

2Móz 1:10 Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.

2Móz 1:11 Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.

2Móz 1:12 De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.

2Móz 1:13 Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.

2Móz 1:14 És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.

2Móz 1:15 És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.

2Móz 1:16 És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.

2Móz 1:17 De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.

2Móz 1:18 Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?

2Móz 1:19 A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.

2Móz 1:20 Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.

2Móz 1:21 És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.

2Móz 1:22 Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.

« Mózes II. könyve 2. rész »

«Mózes II. könyve 2. rész »