•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsidók 7. rész

« 6. rész 8. rész »

 
Zsid 7:1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
Zsid 7:2 A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,
Zsid 7:3 Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
Zsid 7:4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;
Zsid 7:5 És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak;
Zsid 7:6 De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
Zsid 7:7 Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
Zsid 7:8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:
Zsid 7:9 És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,
Zsid 7:10 Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.
Zsid 7:11 Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?
Zsid 7:12 Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.
Zsid 7:13 Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;
Zsid 7:14 Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.
Zsid 7:15 És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,
Zsid 7:16 A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
Zsid 7:17 Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
Zsid 7:18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
Zsid 7:19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez.
Zsid 7:20 És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,
Zsid 7:21 De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
Zsid 7:22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.
Zsid 7:23 És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:
Zsid 7:24 De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.
Zsid 7:25 Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
Zsid 7:26 Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
Zsid 7:27 A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
Zsid 7:28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

 

« 6. rész 8. rész »