•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

2. Timóteus 4. rész

« 3. rész Timóteushoz írt II. levél »

 
2Tim 4:1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2Tim 4:2 Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
2Tim 4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
2Tim 4:4 És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
2Tim 4:5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
2Tim 4:6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
2Tim 4:7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
2Tim 4:8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
2Tim 4:9 Igyekezzél hozzám jőni hamar.
2Tim 4:10 Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
2Tim 4:11 Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
2Tim 4:12 Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
2Tim 4:13 A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.
2Tim 4:14 Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
2Tim 4:15 Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.
2Tim 4:16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
2Tim 4:17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
2Tim 4:18 És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
2Tim 4:19 Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
2Tim 4:20 Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
2Tim 4:21 Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
2Tim 4:22 Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.
 

« 3. rész Timóteushoz írt II. levél »
 

« 3. rész Timóteushoz írt II. levél »