•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

2. Timóteus 2. rész

« 1. rész 3. rész »

 
2Tim 2:1 Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
2Tim 2:2 És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
2Tim 2:3 Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
2Tim 2:4 Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.
2Tim 2:5 Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
2Tim 2:6 A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.
2Tim 2:7 Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.
2Tim 2:8 Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
2Tim 2:9 A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
2Tim 2:10 Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben.
2Tim 2:11 Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
2Tim 2:12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
2Tim 2:13 Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
2Tim 2:14 Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve [őket] az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
2Tim 2:15 Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
2Tim 2:16 A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
2Tim 2:17 És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
2Tim 2:18 A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
2Tim 2:20 Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
2Tim 2:21 Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
2Tim 2:22 Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
2Tim 2:23 A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
2Tim 2:24 Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
2Tim 2:25 A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
2Tim 2:26 És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.

 

« 1. rész 3. rész » 

« 1. rész 3. rész »