•   0735 500 001

  •   info@kramaba.ro

  • kramaba2015@gmail.com

Róma 3. rész

« 2. rész 4. rész »

Róm 3:1 Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
Róm 3:2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
Róm 3:3 De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
Róm 3:4 Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
Róm 3:5 Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
Róm 3:6 Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
Róm 3:7 Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
Róm 3:8 Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy [abból] jó származzék? – a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.
Róm 3:9 Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
Róm 3:10 A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
Róm 3:11 Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
Róm 3:12 Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Róm 3:13 Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
Róm 3:14 Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
Róm 3:15 Lábaik gyorsak a vérontásra.
Róm 3:16 Útjaikon romlás és nyomorúság van.
Róm 3:17 És a békességnek útját nem ismerik.
Róm 3:18 Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
Róm 3:19 Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Róm 3:20 Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
Róm 3:21 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Róm 3:22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
Róm 3:23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
Róm 3:24 Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Róm 3:25 Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Róm 3:26 Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
Róm 3:27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
Róm 3:28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
Róm 3:29 Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
Róm 3:30 Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
Róm 3:31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

 

« 2. rész 4. rész »


 

« 2. rész 4. rész »