•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Máté 17. rész

« 16. rész 18. rész »

 
Mt 17:1 És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
Mt 17:2 És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
Mt 17:3 És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.
Mt 17:4 Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
Mt 17:5 Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
Mt 17:6 És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.
Mt 17:7 Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
Mt 17:8 Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.
Mt 17:9 És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.
Mt 17:10 És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
Mt 17:11 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;
Mt 17:12 De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.
Mt 17:13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.
Mt 17:14 És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,
Mt 17:15 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
Mt 17:16 És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.
Mt 17:17 Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
Mt 17:18 És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Mt 17:19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
Mt 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Mt 17:21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.
Mt 17:22 Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;
Mt 17:23 És megölik őt, de harmadnapon föltámad. És felettébb megszomorodának.
Mt 17:24 Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?
Mt 17:25 Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől?
Mt 17:26 Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.
Mt 17:27 De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.

 

« 16. rész 18. rész »