•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Korintus 16. rész

« 15. rész Korinthusiakhoz írt első levél »

 
1Kor 16:1 Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek.
1Kor 16:2 A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek.
1Kor 16:3 Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.
1Kor 16:4 Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.
1Kor 16:5 Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
1Kor 16:6 Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.
1Kor 16:7 Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.
1Kor 16:8 Efézusban pedig pünkösdig maradok.
1Kor 16:9 Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
1Kor 16:10 Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.
1Kor 16:11 Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.
1Kor 16:12 A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.
1Kor 16:13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1Kor 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
1Kor 16:15 Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat.
1Kor 16:16 Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad.
1Kor 16:17 Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték.
1Kor 16:18 Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.
1Kor 16:19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.
1Kor 16:20 Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
1Kor 16:21 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval.
1Kor 16:22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.
1Kor 16:23 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!
1Kor 16:24 Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.
 

« 15. rész Korinthusiakhoz írt első levél »