•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Korintus 15. rész

« 14. rész 16. rész »

1Kor 15:1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
1Kor 15:2 A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
1Kor 15:3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
1Kor 15:4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
1Kor 15:5 És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
1Kor 15:6 Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
1Kor 15:7 Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;
1Kor 15:8 Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.
1Kor 15:9 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
1Kor 15:10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1Kor 15:11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.
1Kor 15:12 Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
1Kor 15:13 Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.
1Kor 15:14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
1Kor 15:15 Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
1Kor 15:16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
1Kor 15:17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
1Kor 15:18 A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
1Kor 15:19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
1Kor 15:20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
1Kor 15:21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
1Kor 15:22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
1Kor 15:23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
1Kor 15:24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
1Kor 15:25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
1Kor 15:26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
1Kor 15:27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
1Kor 15:28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
1Kor 15:29 Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?
1Kor 15:30 Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?
1Kor 15:31 Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre [mondom,] mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.
1Kor 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
1Kor 15:33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
1Kor 15:34 Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
1Kor 15:35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
1Kor 15:36 Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
1Kor 15:37 És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
1Kor 15:38 Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
1Kor 15:39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
1Kor 15:40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
1Kor 15:41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
1Kor 15:42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
1Kor 15:43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
1Kor 15:44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
1Kor 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
1Kor 15:46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
1Kor 15:47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
1Kor 15:48 A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
1Kor 15:49 És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
1Kor 15:50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
1Kor 15:51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
1Kor 15:52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
1Kor 15:53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
1Kor 15:54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
1Kor 15:55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
1Kor 15:56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
1Kor 15:57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1Kor 15:58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

 

« 14. rész 16. rész »


 

« 14. rész 16. rész »