•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Galata 5. rész

« 4. rész 6. rész »

Gal 5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

Gal 5:2 Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.

Gal 5:3 Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

Gal 5:4 Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

Gal 5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Gal 5:7 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

Gal 5:8 Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.

Gal 5:9 Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

Gal 5:10 Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

Gal 5:11 Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

Gal 5:12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.

Gal 5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

Gal 5:14 Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Gal 5:15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.

Gal 5:16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Gal 5:17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

Gal 5:18 Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

Gal 5:19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

Gal 5:20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

Gal 5:21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Gal 5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Gal 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény.

Gal 5:24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

Gal 5:25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Gal 5:26 Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

 

« 4. rész 6. rész »

 

« 4. rész 6. rész »