•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Filippi 4. rész

« 3. rész Filippibeliekhez írt levél »

Fil 4:1 Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!
Fil 4:2 Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.
Fil 4:3 Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik [fölírvák] az életnek könyvében.
Fil 4:4 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
Fil 4:5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil 4:8 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Fil 4:9 A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
Fil 4:10 Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok.
Fil 4:11 Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.
Fil 4:12 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.
Fil 4:13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.
Fil 4:14 Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.
Fil 4:15 Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom [hirdetésének] kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül:
Fil 4:16 Mert [már] Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre.
Fil 4:17 Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra.
Fil 4:18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit [küldöttetek,] mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Fil 4:20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.
Fil 4:21 Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak.
Fil 4:22 Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.
Fil 4:23 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

« 3. rész Filippibeliekhez írt levél »


« 3. rész Filippibeliekhez írt levél »