•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Filemonhoz írt levél


File 1:1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,

File 1:2 És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:

File 1:3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

File 1:4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban,

File 1:5 Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,

File 1:6 Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.

File 1:7 Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.

File 1:8 Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,

File 1:9 A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;

File 1:10 Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért,

File 1:11 A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,

File 1:12 Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!

File 1:13 Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért [szenvedett] fogságomban;

File 1:14 De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.

File 1:15 Mert talán azért vált meg [tőled] ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;

File 1:16 Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, [mint] szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.

File 1:17 Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.

File 1:18 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.

File 1:19 Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy [azt] ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.

File 1:20 Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban!

File 1:21 Bízván a te engedelmességedben, [így] írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni.

File 1:22 Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom.

File 1:23 Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,

File 1:24 [Tovább]á Márk, Aristárkhus, Démás [és] Lukács, az én munkatársaim.

File 1:25 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme [legyen] a ti lelketekkel!

 

 

Youtube lista link: Kattintson IDE!