•   0735 500 001

  •   info@kramaba.ro

  • kramaba2015@gmail.com

Efézus 5. rész

« 4. rész 6. rész »

 
Ef 5:1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
Ef 5:2 És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
Ef 5:3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
Ef 5:4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
Ef 5:5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
Ef 5:6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
Ef 5:7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
Ef 5:8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
Ef 5:9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
Ef 5:11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
Ef 5:12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
Ef 5:13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
Ef 5:14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.
Ef 5:15 Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
Ef 5:16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
Ef 5:17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
Ef 5:18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
Ef 5:19 Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
Ef 5:20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
Ef 5:21 Engedelmesek [legyetek] egymásnak Isten félelmében.
Ef 5:22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
Ef 5:23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
Ef 5:24 De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjöknek mindenben.
Ef 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
Ef 5:26 Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
Ef 5:27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
Ef 5:28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
Ef 5:29 Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
Ef 5:30 Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
Ef 5:31 Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
Ef 5:32 Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
Ef 5:33 Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig [meglássa,] hogy félje a férjét.
 

« 4. rész 6. rész »
 

« 4. rész 6. rész »