•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 18. rész

« 17. rész 19. rész »

Zsolt 18:1 Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből.

Zsolt 18:2 És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!

Zsolt 18:3 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.

Zsolt 18:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.

Zsolt 18:5 Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem.

Zsolt 18:6 A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.

Zsolt 18:7 Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.

Zsolt 18:8 Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt.

Zsolt 18:9 Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle.

Zsolt 18:10 Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt.

Zsolt 18:11 Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant.

Zsolt 18:12 A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek.

Zsolt 18:13 Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén.

Zsolt 18:14 És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső [hullt] és eleven szén.

Zsolt 18:15 És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháborította azokat.

Zsolt 18:16 És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.

Zsolt 18:17 Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből.

Zsolt 18:18 Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál.

Zsolt 18:19 Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom.

Zsolt 18:20 És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.

Zsolt 18:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem;

Zsolt 18:22 Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.

Zsolt 18:23 Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól.

Zsolt 18:24 És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől.

Zsolt 18:25 És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van.

Zsolt 18:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.

Zsolt 18:27 A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.

Zsolt 18:28 Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod;

Zsolt 18:29 Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.

Zsolt 18:30 Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.

Zsolt 18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne.

Zsolt 18:32 Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

Zsolt 18:33 Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat:

Zsolt 18:34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.

Zsolt 18:35 Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat.

Zsolt 18:36 És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem.

Zsolt 18:37 Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.

Zsolt 18:38 Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek.

Zsolt 18:39 Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak.

Zsolt 18:40 Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket.

Zsolt 18:41 És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.

Zsolt 18:42 Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nékik.

Zsolt 18:43 És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por, és megtapodtam őket mint utcza sarát.

Zsolt 18:44 Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem; oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem.

Zsolt 18:45 A mint hall a fülök, engedelmeskednek, és idegenek is hizelegnek nékem.

Zsolt 18:46 Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből.

Zsolt 18:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

Zsolt 18:48 Az Isten, a ki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám;

Zsolt 18:49 A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

Zsolt 18:50 Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.

Zsolt 18:51 Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.

 

« 17. rész 19. rész »