•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 119. rész

« 118. rész 120. rész »

 
Zsolt 119:1 Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
Zsolt 119:2 Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, [és] teljes szívből keresik őt.
Zsolt 119:3 És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
Zsolt 119:4 Te parancsoltad [Uram,] hogy határozataidat jól megőrizzük.
Zsolt 119:5 Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
Zsolt 119:6 Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
Zsolt 119:7 Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
Zsolt 119:8 A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
Zsolt 119:9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
Zsolt 119:10 Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
Zsolt 119:11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Zsolt 119:12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
Zsolt 119:13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
Zsolt 119:14 Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
Zsolt 119:15 A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
Zsolt 119:16 Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
Zsolt 119:17 Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
Zsolt 119:18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
Zsolt 119:19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.
Zsolt 119:20 Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.
Zsolt 119:21 Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.
Zsolt 119:22 Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!
Zsolt 119:23 Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.
Zsolt 119:24 A te bizonyságaid én gyönyörűségem, [és] én tanácsadóim.
Zsolt 119:25 Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
Zsolt 119:26 Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!
Zsolt 119:27 Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
Zsolt 119:28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
Zsolt 119:29 A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
Zsolt 119:30 Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
Zsolt 119:31 Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
Zsolt 119:32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
Zsolt 119:33 Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
Zsolt 119:34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
Zsolt 119:35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
Zsolt 119:36 Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
Zsolt 119:37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
Zsolt 119:38 Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.
Zsolt 119:39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
Zsolt 119:40 Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
Zsolt 119:41 És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,
Zsolt 119:42 Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
Zsolt 119:43 És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
Zsolt 119:44 És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
Zsolt 119:45 És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
Zsolt 119:46 És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
Zsolt 119:47 És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.
Zsolt 119:48 És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
Zsolt 119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak [adott] igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
Zsolt 119:50 Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
Zsolt 119:51 A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
Zsolt 119:52 Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
Zsolt 119:53 Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.
Zsolt 119:54 Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
Zsolt 119:55 Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
Zsolt 119:56 Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
Zsolt 119:57 Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
Zsolt 119:58 Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
Zsolt 119:59 Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
Zsolt 119:60 Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
Zsolt 119:61 Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; [de] a te törvényedről el nem feledkezem.
Zsolt 119:62 Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
Zsolt 119:63 Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.
Zsolt 119:64 A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsolt 119:65 Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.
Zsolt 119:66 Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.
Zsolt 119:67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
Zsolt 119:68 Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.
Zsolt 119:69 A kevélyek hazugságot költöttek reám, [de] én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.
Zsolt 119:70 Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt 119:71 Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
Zsolt 119:72 A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
Zsolt 119:73 A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Zsolt 119:74 A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsolt 119:75 Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
Zsolt 119:76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsolt 119:77 Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt 119:78 Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, [holott] én a te határozataidról gondolkodom.
Zsolt 119:79 Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!
Zsolt 119:80 Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
Zsolt 119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod [kivánása] miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsolt 119:82 A te beszéded [kivánása] miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
Zsolt 119:83 Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
Zsolt 119:84 Mennyi a te szolgádnak napja, [és] mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
Zsolt 119:85 Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint [élnek.]
Zsolt 119:86 Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
Zsolt 119:87 Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
Zsolt 119:88 A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsolt 119:89 Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
Zsolt 119:90 Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
Zsolt 119:91 A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.
Zsolt 119:92 Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
Zsolt 119:93 Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
Zsolt 119:94 Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
Zsolt 119:95 Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] én a te bizonyságaidra figyelek.
Zsolt 119:96 Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.
Zsolt 119:97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
Zsolt 119:98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.
Zsolt 119:99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
Zsolt 119:100 Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.
Zsolt 119:101 Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.
Zsolt 119:102 Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
Zsolt 119:103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak!
Zsolt 119:104 A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
Zsolt 119:105 Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Zsolt 119:106 Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
Zsolt 119:107 Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
Zsolt 119:108 Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
Zsolt 119:109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.
Zsolt 119:110 Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
Zsolt 119:111 A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
Zsolt 119:112 Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha [és] mindvégig.
Zsolt 119:113 Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.
Zsolt 119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsolt 119:115 Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.
Zsolt 119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsolt 119:117 Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.
Zsolt 119:118 Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.
Zsolt 119:119 Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.
Zsolt 119:120 Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.
Zsolt 119:121 Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!
Zsolt 119:122 Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.
Zsolt 119:123 Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
Zsolt 119:124 Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!
Zsolt 119:125 Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
Zsolt 119:126 Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
Zsolt 119:127 Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
Zsolt 119:128 Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
Zsolt 119:129 Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.
Zsolt 119:130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyűeket.
Zsolt 119:131 Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.
Zsolt 119:132 Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.
Zsolt 119:133 Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
Zsolt 119:134 Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!
Zsolt 119:135 A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
Zsolt 119:136 Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.
Zsolt 119:137 Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.
Zsolt 119:138 A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
Zsolt 119:139 Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
Zsolt 119:140 Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
Zsolt 119:141 Kicsiny vagyok én és megvetett, [de] a te határozataidról el nem feledkezem.
Zsolt 119:142 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.
Zsolt 119:143 Nyomorúság és keserűség ért engem, [de] a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
Zsolt 119:144 A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!
Zsolt 119:145 Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
Zsolt 119:146 Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
Zsolt 119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsolt 119:148 Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
Zsolt 119:149 Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
Zsolt 119:150 Közelgetnek [hozzám] az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.
Zsolt 119:151 Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.
Zsolt 119:152 Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.
Zsolt 119:153 Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!
Zsolt 119:154 Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
Zsolt 119:155 Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.
Zsolt 119:156 Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.
Zsolt 119:157 Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, [de] nem térek el a te bizonyságaidtól.
Zsolt 119:158 Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
Zsolt 119:159 Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
Zsolt 119:160 A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
Zsolt 119:161 A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; [de] a te igédtől félt az én szívem.
Zsolt 119:162 Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.
Zsolt 119:163 A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.
Zsolt 119:164 Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
Zsolt 119:165 A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
Zsolt 119:166 Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.
Zsolt 119:167 Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.
Zsolt 119:168 Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.
Zsolt 119:169 Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
Zsolt 119:170 Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
Zsolt 119:171 Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
Zsolt 119:172 Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
Zsolt 119:173 Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
Zsolt 119:174 Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
Zsolt 119:175 Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
Zsolt 119:176 Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!
 

« 118. rész 120. rész »

 

 

« 118. rész 120. rész »