•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 105. rész

« 104. rész 106. rész »

 
Zsolt 105:2 Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
Zsolt 105:3 Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.
Zsolt 105:4 Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.
Zsolt 105:5 Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Zsolt 105:6 Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
Zsolt 105:7 Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete.
Zsolt 105:8 Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;
Zsolt 105:9 A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
Zsolt 105:10 És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
Zsolt 105:11 Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.
Zsolt 105:12 Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy] zsellérek abban,
Zsolt 105:13 És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:
Zsolt 105:14 Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:]
Zsolt 105:15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
Zsolt 105:16 Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré,
Zsolt 105:17 Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;
Zsolt 105:18 A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,
Zsolt 105:19 Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.
Zsolt 105:20 Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
Zsolt 105:21 Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
Zsolt 105:22 Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
Zsolt 105:23 És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
Zsolt 105:24 És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
Zsolt 105:25 Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
Zsolt 105:26 Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.
Zsolt 105:27 Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
Zsolt 105:28 Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt,] és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
Zsolt 105:29 Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
Zsolt 105:30 Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.]
Zsolt 105:31 Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.
Zsolt 105:32 Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre.
Zsolt 105:33 És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.
Zsolt 105:34 Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
Zsolt 105:35 És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.
Zsolt 105:36 És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
Zsolt 105:37 És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
Zsolt 105:38 Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
Zsolt 105:39 Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel.
Zsolt 105:40 Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
Zsolt 105:41 Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
Zsolt 105:42 Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának.
Zsolt 105:43 Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal.
Zsolt 105:44 És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
Zsolt 105:45 Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

 

« 104. rész 106. rész »