•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Sámuel 23. rész

« 22. rész 24. rész »

 
2Sám 23:1 Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, [annak] a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze.

2Sám 23:2 Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.

2Sám 23:3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik:

2Sám 23:4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől [sarjadzik] a fű a földből.

2Sám 23:5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem
sarjadoztatja-é?

2Sám 23:6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;

2Sám 23:7 Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.

2Sám 23:8 Ezek pedig a Dávid erős [vitézeinek] nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg.

2Sám 23:9 Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és
az Izráeliták megfutamodtak volt.

2Sám 23:10 Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána,
[de] csak a fosztogatásra.

2Sám 23:11 Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok
elől:

2Sám 23:12 Akkor ő megálla annak a darab [földnek] közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.

2Sám 23:13 A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.

2Sám 23:14 Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél.

2Sám 23:15 [Vizet] kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?

2Sám 23:16 Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni,
hanem kiönté azt az Úrnak.

2Sám 23:17 És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét [igyam-é meg], kik életöket [halálra] adva mentek el a [vízért?] És nem akará azt
meginni. Ezt mívelte a három hős.

2Sám 23:18 Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között.

2Sám 23:19 A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.

2Sám 23:20 Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.

2Sám 23:21 Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő [csak egy] pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a
maga dárdájával.

2Sám 23:22 Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között.

2Sám 23:23 Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.

2Sám 23:24 Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, [kik ezek:] Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia.

2Sám 23:25 Haród [városbeli] Samma; [azon] Haródból [való] Elika.

2Sám 23:26 Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia.

2Sám 23:27 Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való.

2Sám 23:28 Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból.

2Sám 23:29 Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié.

2Sám 23:30 Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli.

2Sám 23:31 Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.

2Sám 23:32 Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán.

2Sám 23:33 Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia.

2Sám 23:34 Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia.

2Sám 23:35 Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való.

2Sám 23:36 Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való.

2Sám 23:37 Sélek, Ammonita; Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.

2Sám 23:38 Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való.

2Sám 23:39 Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten.
 

« 22. rész 24. rész »