•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Sámuel 22. rész

« 21. rész 23. rész »

 
2Sám 22:1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.

2Sám 22:2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.

2Sám 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.

2Sám 22:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.

2Sám 22:5 Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;

2Sám 22:6 A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.

2Sám 22:7 Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.

2Sám 22:8 Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott Ő.

2Sám 22:9 Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzószén gerjedt belőle.

2Sám 22:10 Lehajtá az eget és leszállt, És homály volt lábai alatt.

2Sám 22:11 A Khérubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tünt fel.

2Sám 22:12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sürű felhőket.

2Sám 22:13 Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.

2Sám 22:14 És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.

2Sám 22:15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte
azokat.

2Sám 22:16 És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek, Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.

2Sám 22:17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.

2Sám 22:18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.

2Sám 22:19 Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.

2Sám 22:20 Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.

2Sám 22:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.

2Sám 22:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.

2Sám 22:23 Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.

2Sám 22:24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.

2Sám 22:25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.

2Sám 22:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.

2Sám 22:27 A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.

2Sám 22:28 Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

2Sám 22:29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.

2Sám 22:30 Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.

2Sám 22:31 Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.

2Sám 22:32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

2Sám 22:33 Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.

2Sám 22:34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.

2Sám 22:35 Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el.

2Sám 22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett
engem.

2Sám 22:37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.

2Sám 22:38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.

2Sám 22:39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.

2Sám 22:40 Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.

2Sám 22:41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,

2Sám 22:42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.

2Sám 22:43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.

2Sám 22:44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, [Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.

2Sám 22:45 Idegen fiak hizelkednek nékem, S [egy] hallásra engedelmeskednek,

2Sám 22:46 Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.

2Sám 22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten,
idvességem kősziklája.

2Sám 22:48 Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.

2Sám 22:49 Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

2Sám 22:50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.

2Sám 22:51 Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké!
 

« 21. rész 23. rész »