•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 24. rész

« 23. rész 25. rész »

 
Péld 24:1 Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
Péld 24:2 Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
Péld 24:3 Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
Péld 24:4 És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
Péld 24:5 A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
Péld 24:6 Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
Péld 24:7 Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
Péld 24:8 A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
Péld 24:9 A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
Péld 24:10 Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
Péld 24:11 Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
Péld 24:12 Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
Péld 24:13 Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
Péld 24:14 Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
Péld 24:15 Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
Péld 24:16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig [csak egy] nyavalyával is elvesznek.
Péld 24:17 Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
Péld 24:18 Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját [te reád.]
Péld 24:19 Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
Péld 24:20 Mert a gonosznak nem lesz [jó] vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
Péld 24:21 Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
Péld 24:22 Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
Péld 24:23 Ezek is a bölcsek [szavai.] Személyt válogatni az ítéletben nem jó.
Péld 24:24 A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
Péld 24:25 A kik pedig megfeddik [a bűnöst,] azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
Péld 24:26 Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.
Péld 24:27 Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
Péld 24:28 Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é [valakit] a te ajkaiddal?
Péld 24:29 Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
Péld 24:30 A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
Péld 24:31 És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
Péld 24:32 Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, [ezt] a tanulságot vevém abból:
Péld 24:33 Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
Péld 24:34 És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.

 

« 23. rész 25. rész »