•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 21. rész

« 20. rész 22. rész »

 
Péld 21:1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!
Péld 21:2 Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
Péld 21:3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.
Péld 21:4 A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
Péld 21:5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra [van;] valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre [jut.]
Péld 21:6 A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.
Péld 21:7 Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
Péld 21:8 Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.
Péld 21:9 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld 21:10 Az istentelennek lelke kiván gonoszt; [és] az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.
Péld 21:11 Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.
Péld 21:12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.
Péld 21:13 A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
Péld 21:14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.
Péld 21:15 Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.
Péld 21:16 Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.
Péld 21:17 Szűkölködő ember [lesz], a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
Péld 21:18 Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen [büntettetik meg.]
Péld 21:19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.
Péld 21:20 Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.
Péld 21:21 A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
Péld 21:22 A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.
Péld 21:23 A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
Péld 21:24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.
Péld 21:25 A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.
Péld 21:26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg [adományát.]
Péld 21:27 Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.
Péld 21:28 A hazug bizonyság elvész; a ki pedig [jól] figyelmez, örökké szól.
Péld 21:29 Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.
Péld 21:30 Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.
Péld 21:31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!
 

« 20. rész 22. rész »
 

« 20. rész 22. rész »