•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Nehémiás 7. rész

« 6. rész 8. rész »

 
Neh 7:1 És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták [őrizetre;]

Neh 7:2 És [hadnagyokká] tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.

Neh 7:3 És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg [az őrök] ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.

Neh 7:4 A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.

Neh 7:5 Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik először jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:

Neh 7:6 Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

Neh 7:7 Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok [ez:]

Neh 7:8 Parós fiai: kétezerszázhetvenkettő;

Neh 7:9 Sefátja fiai: háromszázhetvenkettő;

Neh 7:10 Arah fiai: hatszázötvenkettő;

Neh 7:11 Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;

Neh 7:12 Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

Neh 7:13 Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;

Neh 7:14 Zakkai fiai: hétszázhatvan;

Neh 7:15 Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;

Neh 7:16 Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;

Neh 7:17 Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;

Neh 7:18 Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;

Neh 7:19 Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;

Neh 7:20 Adin fiai: hatszázötvenöt;

Neh 7:21 Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;

Neh 7:22 Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;

Neh 7:23 Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;

Neh 7:24 Hárif fiai: száztizenkettő;

Neh 7:25 Gibeon fiai: kilenczvenöt;

Neh 7:26 Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;

Neh 7:27 Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;

Neh 7:28 Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;

Neh 7:29 Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;

Neh 7:30 Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;

Neh 7:31 Mikmás férfiai: százhuszonkettő;

Neh 7:32 Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;

Neh 7:33 A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;

Neh 7:34 A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;

Neh 7:35 Hárim fiai: háromszázhúsz;

Neh 7:36 Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;

Neh 7:37 Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;

Neh 7:38 Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;

Neh 7:39 A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;

Neh 7:40 Immér fiai: ezerötvenkettő;

Neh 7:41 Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;

Neh 7:42 Hárim fiai: ezertizenhét;

Neh 7:43 A Léviták: Jésua [és] Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;

Neh 7:44 Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;

Neh 7:45 A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;

Neh 7:46 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,

Neh 7:47 Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,

Neh 7:48 Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,

Neh 7:49 Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,

Neh 7:50 Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,

Neh 7:51 Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,

Neh 7:52 Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,

Neh 7:53 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

Neh 7:54 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

Neh 7:55 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

Neh 7:56 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

Neh 7:57 A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,

Neh 7:58 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

Neh 7:59 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;

Neh 7:60 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő.

Neh 7:61 És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-é?

Neh 7:62 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettő;

Neh 7:63 És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevéről nevezteték;

Neh 7:64 Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

Neh 7:65 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;

Neh 7:66 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

Neh 7:67 Szolgáikon és szolgálóikon kivül – ezek valának hétezerháromszázharminczheten – valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;

Neh 7:68 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

Neh 7:69 Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.

Neh 7:70 Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát;

Neh 7:71 A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;

Neh 7:72 És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.

Neh 7:73 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.
 

« 6. rész 8. rész »