•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Nehémiás 12. rész

« 11. rész 13. rész »

 
Neh 12:1 Ezek pedig a papok és Léviták, a kik feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.

Neh 12:2 Amária, Mallukh, Hattus,

Neh 12:3 Sekánia, Rehum, Meremóth,

Neh 12:4 Iddó, Ginnethói, Abija,

Neh 12:5 Mijámin, Maádia, Bilga,

Neh 12:6 Semája, Jójárib, Jedája,

Neh 12:7 Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, – ezek valának fejei a papoknak és atyjokfiainak Jésua napjaiban.

Neh 12:8 A Léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, – ki vezetője vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival.

Neh 12:9 És Bakbukia, s Unni, az ő atyjokfiai velök szemben, tisztök szerint.

Neh 12:10 És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát,

Neh 12:11 És Jójada nemzé Jónathánt, s Jónathán nemzé Jadduát.

Neh 12:12 Jójákim napjaiban pedig papok, családfők valának: Serája családjában Merája, Jerémiáséban Hanánia,

Neh 12:13 Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban Jóhanán,

Neh 12:14 Melikuéban Jónathán, Sebaniáéban József,

Neh 12:15 Háriméban Adna, Merajóthéban Helkai,

Neh 12:16 Iddóéban Zakhariás, Ginnethónéban Mesullám,

Neh 12:17 Abijáéban Zikri, Minjáminéban és Móadiáéban Piltai,

Neh 12:18 Bilgáéban Sammua, Semájáéban Jónathán,

Neh 12:19 Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban Uzzi,

Neh 12:20 Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,

Neh 12:21 Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Nethanéel.

Neh 12:22 A Léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak a családfők, a papok pedig mind a persiai Dárius
országlásáig.

Neh 12:23 A Léviták családfői felírattattak a krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib fiának napjaiig;

Neh 12:24 A Léviták családfői [valának:] Hasábia, Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az ő atyjokfiai velök szemben a dícsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg együtt a másikkal.

Neh 12:25 Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincses házainál.

Neh 12:26 Ezek valának Jojákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban.

Neh 12:27 Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal.

Neh 12:28 És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a Netófátiak faluiból.

Neh 12:29 Mind Beth-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert falukat építének magoknak az énekesek Jeruzsálem körül.

Neh 12:30 És minekutána megtisztíták magokat a papok és a Léviták, megtisztíták a népet is, s a kapukat és a kőfalat.

Neh 12:31 Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; [az egyik] jobbkéz felé [méne] a kőfal mellett a szemétkapu felé,

Neh 12:32 És utánok méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,

Neh 12:33 És Azária, Ezsdrás és Mesullám,

Neh 12:34 Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,

Neh 12:35 A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, ki Asáf fia vala,

Neh 12:36 És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttök megy vala;

Neh 12:37 [Méne pedig e sereg] a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének Dávid háza mellett s a vizek kapujáig napkelet felé.

Neh 12:38 A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala – én pedig és a népnek fele utánok – [méne] a kőfal mellett, a kemenczék tornya mellett, mind a széles kőfalig.

Neh 12:39 És az Efraim kapuja mellett és az ó város kapuja mellett és a halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony mellett mind a juhok kapujáig, s megállának a tömlöcz kapujában.

Neh 12:40 És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem,

Neh 12:41 És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia kürtökkel,

Neh 12:42 És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek vala az énekesek, és Jizrahia az előljáró.

Neh 12:43 És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.

Neh 12:44 És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részöket a papoknak és a Lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a Lévitákon, a kik ott állának [tisztökben,]

Neh 12:45 Mint a kik megőrzik Istenök rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók [is ott állának tisztökben], Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint;

Neh 12:46 Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dícsérő éneklésnek vezetője.

Neh 12:47 És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izráel az énekeseknek és kapunállóknak az ő részöket naponként, nevezetesen oda szentelik vala azt a Lévitáknak, a Léviták pedig az Áron fiainak.
 

« 11. rész 13. rész »

 

 

« 11. rész 13. rész »