•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Nehémiás 10. rész

« 9. rész 11. rész »

 
Neh 10:1 A megpecsételt [kötése]ken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;

Neh 10:2 Serája, Azariás, Jeremiás,

Neh 10:3 Pashur, Amaria, Malakiás,

Neh 10:4 Hattus, Sebánia, Malluk,

Neh 10:5 Hárim, Merémóth, Abdiás,

Neh 10:6 Dániel, Ginnethón, Bárukh,

Neh 10:7 Mesullám, Abija, Mijámin,

Neh 10:8 Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak.

Neh 10:9 A Léviták pedig [ezek:] Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,

Neh 10:10 És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,

Neh 10:11 Mika, Rehób, Hasábia,

Neh 10:12 Zakkur, Serébia, Sebánia,

Neh 10:13 Hódija, Báni, Beninu.

Neh 10:14 A nép fejei [pedig ezek:] Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,

Neh 10:15 Bunni, Azgád, Bébai,

Neh 10:16 Adonija, Bigvai, Adin,

Neh 10:17 Áter, Ezékiás, Azzur,

Neh 10:18 Hódija, Hásum, Bésai,

Neh 10:19 Hárif, Anathóth, Nébai,

Neh 10:20 Magpiás, Mesullám, Hézir,

Neh 10:21 Mesézabel, Sádók, Jaddua,

Neh 10:22 Pelátia, Hanán, Anája,

Neh 10:23 Hóseás, Hanánia, Hásub,

Neh 10:24 Hallóhes, Pilha, Sóbek,

Neh 10:25 Rehum, Hasabná, Maaszéja,

Neh 10:26 És Ahija, Hanán, Anán,

Neh 10:27 Mallukh, Hárim, Baána.

Neh 10:28 És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez [állván,] feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala,

Neh 10:29 Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit;

Neh 10:30 És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,

Neh 10:31 És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és [egyéb] szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást.

Neh 10:32 És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára,

Neh 10:33 A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján [viendő áldozatokra,] az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy [mindezek] megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;

Neh 10:34 Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben,

Neh 10:35 És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába;

Neh 10:36 Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában.

Neh 10:37 És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.

Neh 10:38 És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;

Neh 10:39 Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az [Istennek] szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát.
 

« 9. rész 11. rész »

 

 

« 9. rész 11. rész »