•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 7. rész

« 6. rész 8. rész »

4Móz 7:1 És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:

4Móz 7:2 Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:

4Móz 7:3 És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.

4Móz 7:4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4Móz 7:5 Vedd el ő tőlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.

4Móz 7:6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.

4Móz 7:7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.

4Móz 7:8 Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.

4Móz 7:9 A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.

4Móz 7:10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.

4Móz 7:11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.

4Móz 7:12 És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.

4Móz 7:13 Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:14 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:16 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.

4Móz 7:18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme.

4Móz 7:19 Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:20 Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul.

4Móz 7:22 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.

4Móz 7:23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.

4Móz 7:24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.

4Móz 7:25 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:26 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

4Móz 7:28 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

4Móz 7:29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.

4Móz 7:30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.

4Móz 7:31 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:32 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

4Móz 7:34 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.

4Móz 7:36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.

4Móz 7:37 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:38 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

4Móz 7:40 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

4Móz 7:41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.

4Móz 7:42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.

4Móz 7:43 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:44 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

4Móz 7:46 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.

4Móz 7:48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.

4Móz 7:49 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:50 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

4Móz 7:52 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.

4Móz 7:54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.

4Móz 7:55 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:56 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:58 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.

4Móz 7:60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.

4Móz 7:61 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:62 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:64 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.

4Móz 7:66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.

4Móz 7:67 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:68 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:70 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.

4Móz 7:72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.

4Móz 7:73 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:74 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:76 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.

4Móz 7:78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.

4Móz 7:79 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

4Móz 7:80 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölő szerekkel telve.

4Móz 7:81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

4Móz 7:82 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

4Móz 7:84 Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze.

4Móz 7:85 Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint;

4Móz 7:86 Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus.

4Móz 7:87 Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.

4Móz 7:88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt.

4Móz 7:89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele.

« 6. rész 8. rész »