•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 26. rész

« 25. rész 27. rész »

4Móz 26:1 És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:

4Móz 26:2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.

4Móz 26:3 Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:

4Móz 26:4 [Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.

4Móz 26:5 Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.

4Móz 26:6 Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.

4Móz 26:7 Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.

4Móz 26:8 És a Pallu fiai [valának:] Eliáb.

4Móz 26:9 Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.

4Móz 26:10 És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.

4Móz 26:11 Kóré fiai pedig nem halának meg.

4Móz 26:12 Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.

4Móz 26:13 Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.

4Móz 26:14 Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.

4Móz 26:15 Gád fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.

4Móz 26:16 Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.

4Móz 26:17 Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.

4Móz 26:18 Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.

4Móz 26:19 Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.

4Móz 26:20 Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.

4Móz 26:21 Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.

4Móz 26:22 Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.

4Móz 26:23 Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;

4Móz 26:24 Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.

4Móz 26:25 Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.

4Móz 26:26 Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.

4Móz 26:27 Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.

4Móz 26:28 József fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim.

4Móz 26:29 Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.

4Móz 26:30 Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.

4Móz 26:31 És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.

4Móz 26:32 És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.

4Móz 26:33 Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.

4Móz 26:34 Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.

4Móz 26:35 Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.

4Móz 26:36 Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.

4Móz 26:37 Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.

4Móz 26:38 Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.

4Móz 26:39 Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.

4Móz 26:40 Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.

4Móz 26:41 Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.

4Móz 26:42 Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.

4Móz 26:43 A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.

4Móz 26:44 Áser fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.

4Móz 26:45 A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.

4Móz 26:46 Áser leányának pedig neve vala Sérah.

4Móz 26:47 Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.

4Móz 26:48 Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.

4Móz 26:49 Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.

4Móz 26:50 Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.

4Móz 26:51 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.

4Móz 26:52 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

4Móz 26:53 Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.

4Móz 26:54 A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.

4Móz 26:55 De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.

4Móz 26:56 A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.

4Móz 26:57 Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.

4Móz 26:58 Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.

4Móz 26:59 Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.

4Móz 26:60 És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.

4Móz 26:61 És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.

4Móz 26:62 És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai
között.

4Móz 26:63 Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.

4Móz 26:64 Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.

4Móz 26:65 Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.

« 25. rész 27. rész »