•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 13. rész

« 12. rész 14. rész »

 
4Móz 13:1 Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában.
4Móz 13:2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4Móz 13:3 Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki főember közöttök.
4Móz 13:4 Elküldé azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan főemberek valának Izráel fiai között.
4Móz 13:5 Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fia.
4Móz 13:6 A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia.
4Móz 13:7 A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia.
4Móz 13:8 Az Izsakhár nemzetségéből Igál, a József fia.
4Móz 13:9 Az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nún fia.
4Móz 13:10 A Benjámin nemzetségéből Pálthi, a Rafú fia.
4Móz 13:11 A Zebulon nemzetségéből Gaddiel, a Szódi fia.
4Móz 13:12 A József nemzetségéből, a Manasse nemzetségéből Gaddi, a Szúszi fia.
4Móz 13:13 A Dán nemzetségéből Ammiél, a Gemálli fia.
4Móz 13:14 Az Áser nemzetségéből Szenthúr, a Mikaél fia.
4Móz 13:15 A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a Vofszi fia.
4Móz 13:16 A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fia.
4Móz 13:17 Ezek ama férfiaknak nevei, a kiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezé Mózes Hóseát, a Nún fiát Józsuénak.
4Móz 13:18 És mikor elküldé őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre.
4Móz 13:19 És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, a mely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok?
4Móz 13:20 És milyen a föld, a melyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, a melyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben [lakozik-é?]
4Móz 13:21 És milyen a föld: kövér-é az, vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakaszszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának.
4Móz 13:22 Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Czin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, a hol Hamáthba mennek.
4Móz 13:23 És felmenének dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai: (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az égyiptomi Czoán).
4Móz 13:24 Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon; és a gránátalmákból és a figékből is [szakasztának.]
4Móz 13:25 Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlőfürtért, a melyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai.
4Móz 13:26 És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap mulva.
4Móz 13:27 És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.
4Móz 13:28 Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!
4Móz 13:29 Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott.
4Móz 13:30 Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.
4Móz 13:31 És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen [háborgó] népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a [földet], mert kétség nélkül megbírunk azzal;
4Móz 13:32 Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.
4Móz 13:33 És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberek[ből áll].
4Móz 13:34 És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.
 

« 12. rész 14. rész »