•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 10. rész

« 9. rész 11. rész »

 
4Móz 10:1 Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4Móz 10:2 Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.
4Móz 10:3 És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.
4Móz 10:4 Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.
4Móz 10:5 Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.
4Móz 10:6 Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
4Móz 10:7 Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, [egyszerűen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
4Móz 10:8 A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
4Móz 10:9 És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
4Móz 10:10 A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
4Móz 10:11 Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
4Móz 10:12 És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
4Móz 10:13 Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.
4Móz 10:14 Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
4Móz 10:15 Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
4Móz 10:16 És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
4Móz 10:17 És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
4Móz 10:18 Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
4Móz 10:19 A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
4Móz 10:20 És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
4Móz 10:21 Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala.
4Móz 10:22 Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
4Móz 10:23 A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
4Móz 10:24 A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
4Móz 10:25 [Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.
4Móz 10:26 Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
4Móz 10:27 És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
4Móz 10:28 Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.
4Móz 10:29 Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
4Móz 10:30 Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
4Móz 10:31 És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.
4Móz 10:32 És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
4Móz 10:33 Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
4Móz 10:34 És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
4Móz 10:35 Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
4Móz 10:36 Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.
 

« 9. rész 11. rész »