•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

4. Mózes 1. rész

« Mózes IV. könyve 2. rész »

 
4Móz 1:1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:

4Móz 1:2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,

4Móz 1:3 Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.

4Móz 1:4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.

4Móz 1:5 Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.

4Móz 1:6 Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.

4Móz 1:7 Júdából Naasson, Amminádábnak fia.

4Móz 1:8 Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.

4Móz 1:9 Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.

4Móz 1:10 József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.

4Móz 1:11 Benjáminból Abidán, Gideóni fia.

4Móz 1:12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.

4Móz 1:13 Áserből Págiel, Okránnak fia.

4Móz 1:14 Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.

4Móz 1:15 Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.

4Móz 1:16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek [is] fejei ők.

4Móz 1:17 Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint [is] előszámláltattak vala.

4Móz 1:18 És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma
szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.

4Móz 1:19 A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.

4Móz 1:20 Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:21 A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.

4Móz 1:22 Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz
esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:23 A kik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencz ezer és háromszáz.

4Móz 1:24 Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:25 A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.

4Móz 1:26 Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:27 A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.

4Móz 1:28 Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:29 A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz.

4Móz 1:30 Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:31 A kik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz.

4Móz 1:32 József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden
hadba mehető;

4Móz 1:33 A kik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.

4Móz 1:34 Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:35 A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz.

4Móz 1:36 Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:37 A kik megszámláltattak Benjámin törzséből: harminczöt ezer és négyszáz.

4Móz 1:38 Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:39 A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz.

4Móz 1:40 Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:41 A kik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz.

4Móz 1:42 A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

4Móz 1:43 A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz.

4Móz 1:44 Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.

4Móz 1:45 Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;

4Móz 1:46 Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.

4Móz 1:47 De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.

4Móz 1:48 Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:

4Móz 1:49 Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;

4Móz 1:50 Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a
hajlék körül táborozzanak.

4Móz 1:51 És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.

4Móz 1:52 És tábort járjanak Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.

4Móz 1:53 A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.

4Móz 1:54 Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.
 

« Mózes IV. könyve 2. rész »