•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 35. rész

« 34. rész 36. rész »

 
2Móz 35:1 És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:
2Móz 35:2 Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.
2Móz 35:3 Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.
2Móz 35:4 És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván:
2Móz 35:5 Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
2Móz 35:6 És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], és kecskeszőrt.
2Móz 35:7 Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát.
2Móz 35:8 Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez.
2Móz 35:9 Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
2Móz 35:10 És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:
2Móz 35:11 A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.
2Móz 35:12 A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt.
2Móz 35:13 Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerek[hez való]kat.
2Móz 35:14 A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt.
2Móz 35:15 A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót.
2Móz 35:16 Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát.
2Móz 35:17 A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét.
2Móz 35:18 A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.
2Móz 35:19 A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra.
2Móz 35:20 Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.
2Móz 35:21 És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.
2Móz 35:22 És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.
2Móz 35:23 És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és [lenfonalat], kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.
2Móz 35:24 Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.
2Móz 35:25 Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a [lenfonalat].
2Móz 35:26 Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.
2Móz 35:27 A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
2Móz 35:28 Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.
2Móz 35:29 Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: [mind] önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.
2Móz 35:30 És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.
2Móz 35:31 És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
2Móz 35:32 Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
2Móz 35:33 És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.
2Móz 35:34 Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.
2Móz 35:35 Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.
2Móz 35:36 Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent [hajlék] szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.
 

« 34. rész 36. rész »