•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 21. rész

« 20. rész 22. rész »

 
2Móz 21:1 Ezek pedig azok a rendeletek, a melyeket eleikbe kell terjesztened:
2Móz 21:2 Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen.
2Móz 21:3 Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is.
2Móz 21:4 Ha az ő ura adott néki feleséget, és [ez] fiakat vagy leányokat szűlt néki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő uráé; ő pedig egyedűl menjen el.
2Móz 21:5 De ha a szolga azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni:
2Móz 21:6 Akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral; és szolgálja őt mindörökké.
2Móz 21:7 És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek.
2Móz 21:8 Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá.
2Móz 21:9 Ha pedig a fiának jegyzi el őt: a leányok törvénye szerint cselekedjék vele.
2Móz 21:10 Ha mást vesz magának: [ennek] ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa.
2Móz 21:11 Ha ezt a hármat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkűl.
2Móz 21:12 A ki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon.
2Móz 21:13 De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hova meneküljön.
2Móz 21:14 Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra.
2Móz 21:15 A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.
2Móz 21:16 A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon.
2Móz 21:17 A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.
2Móz 21:18 És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik:
2Móz 21:19 Ha felkél, és mankóján kinn jár: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupán fekvéséért fizessen és gyógyíttassa meg.
2Móz 21:20 Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg.
2Móz 21:21 De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze [ára] az.
2Móz 21:22 Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de [egyéb] veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen.
2Móz 21:23 De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj.
2Móz 21:24 Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;
2Móz 21:25 Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.
2Móz 21:26 Ha valaki az ő szolgájának szemét, vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért.
2Móz 21:27 Ha pedig szolgájának fogát, vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért.
2Móz 21:28 Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy hogy meghal: kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék; de az ökörnek ura ártatlan.
2Móz 21:29 De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és még sem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon.
2Móz 21:30 Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, a mennyit reá kivetnek.
2Móz 21:31 Akár fiút ökleljen meg, akár leányt ökleljen meg: e szerint a rendelet szerint kell cselekedni.
2Móz 21:32 Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót: adassék azok urának harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg.
2Móz 21:33 Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele:
2Móz 21:34 A verem ura fizessen; pénzül térítse meg azok urának, a hulla pedig legyen az övé.
2Móz 21:35 És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgy hogy az elpusztul: adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el.
2Móz 21:36 Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte azt annak ura: fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen.
 

« 20. rész 22. rész »