•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 9. rész

« 8. rész 10. rész »

 
1Móz 9:1 Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

1Móz 9:2 És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;

1Móz 9:3 Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.

1Móz 9:4 Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.

1Móz 9:5 De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.

1Móz 9:6 A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.

1Móz 9:7 Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon.

1Móz 9:8 És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:

1Móz 9:9 Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.

1Móz 9:10 És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.

1Móz 9:11 Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.

1Móz 9:12 És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:

1Móz 9:13 Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.

1Móz 9:14 És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.

1Móz 9:15 És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.

1Móz 9:16 Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.

1Móz 9:17 És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.

1Móz 9:18 Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja.

1Móz 9:19 Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.

1Móz 9:20 Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.

1Móz 9:21 És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.

1Móz 9:22 Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.

1Móz 9:23 Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.

1Móz 9:24 Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:

1Móz 9:25 Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.

1Móz 9:26 Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!

1Móz 9:27 Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

1Móz 9:28 Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.

1Móz 9:29 És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.

 

« 8. rész 10. rész »

 


 

« 8. rész 10. rész »