•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 7. rész

« 6. rész 8. rész »

 
1Móz 7:1 Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.

1Móz 7:2 Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét.

1Móz 7:3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén.

1Móz 7:4 Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem.

1Móz 7:5 Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala.

1Móz 7:6 Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön.

1Móz 7:7 Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől.

1Móz 7:8 A tiszta barmok közűl, és a tisztátalan barmok közűl, a madarak közűl, és minden földön csúszó-mászó állat közűl,

1Móz 7:9 Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: a mint Isten megparancsolta vala Noénak.

1Móz 7:10 Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.

1Móz 7:11 Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.

1Móz 7:12 És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.

1Móz 7:13 Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.

1Móz 7:14 Ők, és minden vad az ő neme szerint és minden barom az ő neme szerint és minden csúszó-mászó állat, mely csúsz-mász a földön, az ő neme szerint és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat.

1Móz 7:15 Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala.

1Móz 7:16 A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána [az] [ajtót].

1Móz 7:17 Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.

1Móz 7:18 A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.

1Móz 7:19 Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.

1Móz 7:20 Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elboríttattak vala.

1Móz 7:21 És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember.

1Móz 7:22 Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.

1Móz 7:23 És eltörle [az Isten] minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok a kik vele valának a bárkában.

1Móz 7:24 És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.

 

« 6. rész 8. rész »

 


 

« 6. rész 8. rész »