•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 36. rész

« 35. rész 37. rész »

 
1Móz 36:1 Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.
1Móz 36:2 Ézsaú a Kananeusok leányai közűl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala.
1Móz 36:3 És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
1Móz 36:4 Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt.
1Móz 36:5 Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén.
1Móz 36:6 És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne [más] országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.
1Móz 36:7 Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.
1Móz 36:8 Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.
1Móz 36:9 Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
1Móz 36:10 Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.
1Móz 36:11 Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz.
1Móz 36:12 Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.
1Móz 36:13 Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
1Móz 36:14 Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh.
1Móz 36:15 Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem.
1Móz 36:16 Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.
1Móz 36:17 Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
1Móz 36:18 Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek.
1Móz 36:19 Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.
1Móz 36:20 A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.
1Móz 36:21 Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.
1Móz 36:22 Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.
1Móz 36:23 Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.
1Móz 36:24 Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté.
1Móz 36:25 Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.
1Móz 36:26 Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
1Móz 36:27 Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.
1Móz 36:28 Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán.
1Móz 36:29 A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
1Móz 36:30 Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában.
1Móz 36:31 Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna.
1Móz 36:32 Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.
1Móz 36:33 És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.
1Móz 36:34 És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
1Móz 36:35 És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
1Móz 36:36 És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
1Móz 36:37 És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
1Móz 36:38 És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
1Móz 36:39 És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.
1Móz 36:40 Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
1Móz 36:41 Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.
1Móz 36:42 Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem.
1Móz 36:43 Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.
 

« 35. rész 37. rész »