•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 13. rész

« 12. rész 14. rész »

 
1Móz 13:1 Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.

1Móz 13:2 Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.

1Móz 13:3 És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.

1Móz 13:4 Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.

1Móz 13:5 Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.

1Móz 13:6 És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.

1Móz 13:7 Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.

1Móz 13:8 Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.

1Móz 13:9 Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.

1Móz 13:10 Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.

1Móz 13:11 És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.

1Móz 13:12 Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán-] melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.

1Móz 13:13 Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.

1Móz 13:14 Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.

1Móz 13:15 Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.

1Móz 13:16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.

1Móz 13:17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.

1Móz 13:18 Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
 

« 12. rész 14. rész »

 


 

« 12. rész 14. rész »