•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 10. rész

« 9. rész 11. rész »

 

1Móz 10:1 Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

1Móz 10:2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

1Móz 10:3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

1Móz 10:4 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

1Móz 10:5 Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

1Móz 10:6 Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

1Móz 10:7 Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

1Móz 10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

1Móz 10:9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

1Móz 10:10 Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

1Móz 10:11 E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

1Móz 10:12 És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

1Móz 10:13 Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

1Móz 10:14 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

1Móz 10:15 Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.

1Móz 10:16 Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

1Móz 10:17 Khivveust, Harkeust, és Szineust.

1Móz 10:18 Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.

1Móz 10:19 Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.

1Móz 10:20 Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

1Móz 10:21 Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

1Móz 10:22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

1Móz 10:23 Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.

1Móz 10:24 Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.

1Móz 10:25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.

1Móz 10:26 Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.

1Móz 10:27 Hadórámot, Úzált és Dikláth.

1Móz 10:28 Obált, Abimáélt és Sébát.

1Móz 10:29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

1Móz 10:30 És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

1Móz 10:31 Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

1Móz 10:32 Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

 

« 9. rész 11. rész »

 

« 9. rész 11. rész »