•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

2. Krónikák 27. rész

« 26. rész 28. rész »

 
2Krón 27:1 Huszonöt esztendős vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.

2Krón 27:2 És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába; a nép azonban tovább is vétkezék.

2Krón 27:3 Ő építé meg az Úr házának felső kapuját; a vár kőfalán is sokat építe.

2Krón 27:4 Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe.

2Krón 27:5 Ő is hadakozott az Ammon fiainak királyai ellen, a kiket megvere; és adának néki az Ammon fiai azon esztendőben száz tálentom ezüstöt s tízezer véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették néki az Ammon fiai a második és harmadik esztendőben is.

2Krón 27:6 És hatalmassá lőn Jótám, mert útjában az Úr előtt, az ő Istene előtt járt.

2Krón 27:7 Jótámnak pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait, ímé megírták az Izráel és a Júda királyainak könyvében.

2Krón 27:8 Huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben.

2Krón 27:9 És elaluvék Jótám az ő atyjával, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék Akház, az ő fia helyette.
 

« 26. rész 28. rész »