•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

2. Krónikák 11. rész

« 10. rész 12. rész »

 
2Krón 11:1 Méne azért Roboám Jeruzsálembe, és összegyűjté a Júda és Benjámin házát, száznyolczvanezer válogatott hadviselőket[,] hogy hadakoznának Izráel ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak.

2Krón 11:2 Szóla pedig az Úr Semájának, az Isten emberének, mondván:

2Krón 11:3 Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, így szólván:

2Krón 11:4 Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen; térjetek meg ki-ki a maga házába, mert én tőlem lett e dolog. És engedének az Úr szavának, és megtérének a helyett, hogy Jeroboám ellen mennének.

2Krón 11:5 Lakozék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíté a városokat Júdában.

2Krón 11:6 Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát,

2Krón 11:7 Bethsúrt, Sókót és Adullámot,

2Krón 11:8 Gátot, Marésát és Zifet,

2Krón 11:9 Adoráimot, Lákist és Azekát,

2Krón 11:10 Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erős városok valának Júdában és Benjáminban.

2Krón 11:11 És mikor megerősítette [ez] erősségeket, helyezett azokba előljárókat és [szerze] tárházakat eleségnek és bornak és olajnak.

2Krón 11:12 És mindenik városban [szerze] paizsokat és kopjákat, és rendkivül megerősíté azokat. És az övé lőn Júda és Benjámin.

2Krón 11:13 Továbbá a papok és a Léviták, a kik az egész Izráelben valának, ő hozzá csatlakozának minden ő határukból;

2Krón 11:14 Mert a Léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte vala őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának.

2Krón 11:15 És rendele magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjúkhoz, a melyeket csináltatott vala.

2Krón 11:16 És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, a kik szívök szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak, az ő atyáik Istenének.

2Krón 11:17 És megerősíték Júda országát, és megerősíték Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig; mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján.

2Krón 11:18 És feleségül vevé Roboám Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát [és] Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának leányát,

2Krón 11:19 A ki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot,

2Krón 11:20 És ő utána vevé Maakát, az Absolon leányát, a ki szülé néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.

2Krón 11:21 Legjobban szereté pedig Roboám Maakát, az Absolon leányát minden feleségei és ágyasai között; mert tizennyolcz felesége és hatvan ágyasa volt. És nemze huszonnyolcz fiút és hatvan leányt.

2Krón 11:22 És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette testvérei között vezérré és előljáróvá, mert őt akará királylyá tenni.

2Krón 11:23 És okosan gondolkodván, szétosztá fiait mind Júda és Benjámin földén a megerősített városokba, a kiknek bőségesen adott eleséget és sok feleséget szerzett számukra.
 

« 10. rész 12. rész »