•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 9. rész

« 8. rész 10. rész »

1Krón 9:1 Az egész Izráel megszámláltatván nemzetségeik szerint, beirattak az Izráel és Júda királyainak könyvébe, a kik gonoszságukért Babilóniába vitetének.
1Krón 9:2 A legelső lakosok az ő jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, papok, Léviták és Nétineusok.
1Krón 9:3 Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai közül s Benjámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai közül valók:
1Krón 9:4 Utái, Ammihud fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérecz fiai közül való, ki Júda fia vala.
1Krón 9:5 A Silóniták közül, Asája, ki elsőszülött vala s ennek fiai.
1Krón 9:6 A Zérah fiai közül: Jéuel és az ő atyjafiai, hatszázkilenczvenen.
1Krón 9:7 A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia.
1Krón 9:8 Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia, ki Mikri fia, és Mésullám, Séfátja fia, ki Reuel fia, ki Ibnija fia [vala.]
1Krón 9:9 Testvéreik, nemzetségeik szerint, kilenczszázötvenhatan valának; ezek mind családfők voltak az ő atyjok háznépe szerint.
1Krón 9:10 A papok közül is: Jedája, Jéhojárib és Jákin.
1Krón 9:11 Azária, Hilkia fia, ki Mésullám fia, ki Sádók fia, ki Mérajót fia, ki Ahitubnak, az Isten háza főgondviselőjének fia vala.
1Krón 9:12 És Adája Jérohám fia, ki Pashúr fia, ki Málkija fia; Maasai, Adiel fia, ki Jahzéra fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki Immer fia.
1Krón 9:13 Ezeknek atyjokfiai az ő családjaiknak fejei, ezerhétszázhatvanan [valának,] buzgók az Isten háza dolgának munkájában.
1Krón 9:14 A Léviták közül Semája, Hásub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári fiai közül.
1Krón 9:15 Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, ki Asáf fia vala.
1Krón 9:16 Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána fia, a ki Nétofáti faluiban lakik vala.
1Krón 9:17 És az ajtónállók: Sallum, Akkúb, Talmon, Ahimán és ezek testvérei; Sallum pedig fő [vala.]
1Krón 9:18 (És [ennek] mindez ideig a királykapun [van helye] napkelet felől.) Ezek az ajtónállók a Léviták rendje szerint.
1Krón 9:19 Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,
1Krón 9:20 Mikor Fineás, az Eleázár fia volt egykor az ő előljárójok, kivel az Úr vala.
1Krón 9:21 Zakariás, a Meselémia fia, a gyülekezet sátorába való bejárat őrizője.
1Krón 9:22 Ezek mind választott ajtónállók voltak, kétszáztizenketten; kik az ő faluikban, nemzetségök szerint, megszámláltattak volt; kiket Dávid rendelt és Sámuel próféta az ő tisztökbe.
1Krón 9:23 Ők és fiaik őrizik vala renddel az Úr házának, a sátornak kapuit.
1Krón 9:24 Négyfelé valának az őrizők: napkeletre, napnyugotra, északra és délre.
1Krón 9:25 És ezeknek atyjokfiai az ő faluikban [valának,] de minden hetednap amazokhoz felmenének Jeruzsálembe bizonyos ideig.
1Krón 9:26 De a kapunállók négy főemberének állandó megbizatásuk volt. Ezek a Léviták őrizik vala a kamarákat és az Isten házának kincseit.
1Krón 9:27 És az Úrnak háza körül hálnak vala, mivelhogy az őrzés az ő tisztök volt, és minden reggel ők nyitják vala meg az ajtókat.
1Krón 9:28 És ő közülök [némelyek] a szolgálati edényekre [viselnek vala gondot;] mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számon veszik vala azokat.
1Krón 9:29 Ugyanazok közül választattak vala [némelyek másféle] edénynek, a szenthely minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fűszereknek [gondviselésére.]
1Krón 9:30 A papok fiai közül valók csinálják vala fűszerekből a drágakenetet is.
1Krón 9:31 Továbbá Mattitja, a Léviták közül való (ki elsőszülötte a Kórakhiták közül való Sallumnak), a serpenyőkre visel vala gondot.
1Krón 9:32 A Kéhátiták fiai és azok atyjokfiai közül [rendeltettek volt] a szent kenyérnek gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék [azt].
1Krón 9:33 Ezek közül valók valának az éneklők is, a Léviták közül a családfők, a kik szabadosok valának [egyéb tiszttől] az ő kamarájokban; mert éjjel és nappal szolgálattal tartoznak vala.
1Krón 9:34 Ezek a Léviták között családfők nemzetségök szerint, [főemberek, és] ezek Jeruzsálemben laktak.
1Krón 9:35 Gibeonban pedig laktak a Gibeon atyja, Jéhiel, és az ő feleségének neve Maaka.
1Krón 9:36 Az ő elsőszülött fia Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.
1Krón 9:37 Gedor, Ahió, Zékária és Miklót.
1Krón 9:38 Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek is az ő atyjokfiai átellenében laktak Jeruzsálemben az ő testvéreikkel.
1Krón 9:39 Nér nemzé Kist, Kis nemzé Sault, Saul pedig nemzé Jonathánt, Málkisuát, Abinádábot és Esbaált.
1Krón 9:40 Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát.
1Krón 9:41 Mika fiai: Piton, Mélek és Táréa.
1Krón 9:42 Akház pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát.
1Krón 9:43 Mósa nemzé Bineát, ennek fia Réfája, ennek fia Elása, ennek fia Ásel.
1Krón 9:44 Áselnek hat fia volt, kiknek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek Ásel fiai.

« 8. rész 10. rész »