•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 8. rész

« 7. rész 9. rész »

1Krón 8:1 Benjámin pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,

1Krón 8:2 Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.

1Krón 8:3 (Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,

1Krón 8:4 Abisua, Naamán, Ahóah.)

1Krón 8:5 Gérát, Sefufánt és Hurámot.

1Krón 8:6 Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba [város]ában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.

1Krón 8:7 Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.

1Krón 8:8 Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;

1Krón 8:9 Nemzé [Hódes] nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,

1Krón 8:10 Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben.

1Krón 8:11 Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.

1Krón 8:12 Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait.

1Krón 8:13 Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit),

1Krón 8:14 Ahio, Sasák, Jeremót,

1Krón 8:15 Zebádia, Arád, Ader.

1Krón 8:16 Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.

1Krón 8:17 Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

1Krón 8:18 Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.

1Krón 8:19 Jákim, Zikri, Zabdi,

1Krón 8:20 Eliénai, Silletai, Eliel,

1Krón 8:21 Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.

1Krón 8:22 Jispán, Eber, Eliel,

1Krón 8:23 Abdon, Zikri, Hanán,

1Krón 8:24 Hanánja, Elám, Anatótija,

1Krón 8:25 Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,

1Krón 8:26 Samsérai, Sehárja, Atália.

1Krón 8:27 Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.

1Krón 8:28 Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.

1Krón 8:29 Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka [vala.]

1Krón 8:30 És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;

1Krón 8:31 Gedor, Ahio és Zéker,

1Krón 8:32 És Miklót, [a ki] nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.

1Krón 8:33 Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.

1Krón 8:34 Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.

1Krón 8:35 Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.

1Krón 8:36 Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;

1Krón 8:37 Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.

1Krón 8:38 Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.

1Krón 8:39 Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.

1Krón 8:40 És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók [voltak.]

« 7. rész 9. rész »