•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 7. rész

« 6. rész 8. rész »

1Krón 7:1 Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.
1Krón 7:2 Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla [fiai] erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.
1Krón 7:3 Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának.
1Krón 7:4 És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és [sok] fiuk [is].
1Krón 7:5 Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől.
1Krón 7:6 Benjámin [fiai:] Bela, Béker és Jediáel, hárman.
1Krón 7:7 Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.
1Krón 7:8 Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.
1Krón 7:9 Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.
1Krón 7:10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.
1Krón 7:11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.
1Krón 7:12 Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.
1Krón 7:13 Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.
1Krón 7:14 Manasse fiai: Aszriel, kit szüle [az ő felesége.] Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.
1Krón 7:15 Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.
1Krón 7:16 Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.
1Krón 7:17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.
1Krón 7:18 Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.
1Krón 7:19 Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.
1Krón 7:20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.
1Krón 7:21 Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.
1Krón 7:22 Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala.
1Krón 7:23 Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.
1Krón 7:24 Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.
1Krón 7:25 Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.
1Krón 7:26 Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.
1Krón 7:27 Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
1Krón 7:28 Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;
1Krón 7:29 És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.
1Krón 7:30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok.
1Krón 7:31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.
1Krón 7:32 Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat.
1Krón 7:33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.
1Krón 7:34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.
1Krón 7:35 Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.
1Krón 7:36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.
1Krón 7:37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.
1Krón 7:38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
1Krón 7:39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
1Krón 7:40 Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.

« 6. rész 8. rész »