•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 6. rész

« 5. rész 7. rész »

1Krón 6:1 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

1Krón 6:2 Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.

1Krón 6:3 Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár.

1Krón 6:4 Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát;

1Krón 6:5 Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit;

1Krón 6:6 Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot;

1Krón 6:7 Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot;

1Krón 6:8 Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást;

1Krón 6:9 Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt;

1Krón 6:10 Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala.

1Krón 6:11 Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;

1Krón 6:12 Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot;

1Krón 6:13 Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;

1Krón 6:14 Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot;

1Krón 6:15 Jéhozadák pedig [fogságba] méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által.

1Krón 6:16 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

1Krón 6:17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi.

1Krón 6:18 Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel.

1Krón 6:19 Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint.

1Krón 6:20 Gersonnak [fiai]: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia.

1Krón 6:21 Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.

1Krón 6:22 Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia;

1Krón 6:23 Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia.

1Krón 6:24 Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.

1Krón 6:25 Elkána fiai: Amásai és Ahimót,

1Krón 6:26 Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia.

1Krón 6:27 Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia.

1Krón 6:28 Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a [második] Abija.

1Krón 6:29 Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.

1Krón 6:30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.

1Krón 6:31 Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az [Isten] ládája elhelyeztetett.

1Krón 6:32 És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint.

1Krón 6:33 Ezek pedig a kik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.

1Krón 6:34 Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.

1Krón 6:35 Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia.

1Krón 6:36 Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia.

1Krón 6:37 Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia.

1Krón 6:38 Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia.

1Krón 6:39 És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felől áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia [vala.]

1Krón 6:40 Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia.

1Krón 6:41 Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia.

1Krón 6:42 Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.

1Krón 6:43 Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia.

1Krón 6:44 Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felől [állnak vala;] Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia.

1Krón 6:45 Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia.

1Krón 6:46 Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.

1Krón 6:47 Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia.

1Krón 6:48 És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.

1Krón 6:49 Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére
[rendeltetének] mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt.

1Krón 6:50 Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.

1Krón 6:51 Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája.

1Krón 6:52 Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb.

1Krón 6:53 Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás.

1Krón 6:54 És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségéből, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által.

1Krón 6:55 Ők kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelőket.

1Krón 6:56 De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák.

1Krón 6:57 Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit,

1Krón 6:58 És Hilent és annak legelőit, és Débirt és annak legelőit,

1Krón 6:59 Asánt és annak legelőit, és Béth-Semest és annak legelőit.

1Krón 6:60 A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót [várost] [is] és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.

1Krón 6:61 A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségből, a Manasse nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak.

1Krón 6:62 Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban [adtak] tizenhárom
várost.

1Krón 6:63 A Mérári fiainak az ő nemzetségök szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.

1Krón 6:64 Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelőivel együtt.

1Krón 6:65 Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a névszerint megnevezett városokat.

1Krón 6:66 Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban [levő] városok az Efraim nemzetségéből valának:

1Krón 6:67 Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit.

1Krón 6:68 És Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit.

1Krón 6:69 Ajalont és annak legelőit; Gáthrimmont is és annak legelőit.

1Krón 6:70 A Manasse nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére.

1Krón 6:71 A Gerson fiainak [pedig] a Manasse félnemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit:

1Krón 6:72 Az Izsakhár nemzetségéből [adák] Kédest és annak legelőit; Dobrátot és annak legelőit.

1Krón 6:73 Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit.

1Krón 6:74 Az Áser nemzetségéből Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit.

1Krón 6:75 Hukókot és annak legelőit; Réhobot és annak legelőit.

1Krón 6:76 A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit; Hammont és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit.

1Krón 6:77 A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit.

1Krón 6:78 A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit.

1Krón 6:79 Kedemótot és annak legelőit; Mefaátot és annak legelőit.

1Krón 6:80 A Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit.

1Krón 6:81 Hesbont és annak legelőit; Jaázert és annak legelőit.

« 5. rész 7. rész »