•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 24. rész

« 23. rész 25. rész »

1Krón 24:1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

1Krón 24:2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.

1Krón 24:3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.

1Krón 24:4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.

1Krón 24:5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

1Krón 24:6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségéből] való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségéből.]

1Krón 24:7 Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;

1Krón 24:8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;

1Krón 24:9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;

1Krón 24:10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;

1Krón 24:11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;

1Krón 24:12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;

1Krón 24:13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;

1Krón 24:14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;

1Krón 24:15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

1Krón 24:16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;

1Krón 24:17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;

1Krón 24:18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.

1Krón 24:19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

1Krón 24:20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.

1Krón 24:21 A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.

1Krón 24:22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.

1Krón 24:23 A [Hebron] fiai közül [első] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.

1Krón 24:24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.

1Krón 24:25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.

1Krón 24:26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.

1Krón 24:27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

1Krón 24:28 Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai.

1Krón 24:29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

1Krón 24:30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.

1Krón 24:31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

« 23. rész 25. rész »