•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Krónikák 23. rész

« 22. rész 24. rész »

1Krón 23:1 Megvénhedék pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az ő fiát, Salamont Izráel felett.

1Krón 23:2 És összegyűjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is.

1Krón 23:3 És megszámláltatának a Léviták, harmincz esztendőstől fogva, és a kik annál idősebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt.

1Krón 23:4 Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendőinek gondviselői [valának,] és hatezeren tiszttartók és birák.

1Krón 23:5 Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat [minden zengő] szerszámokkal, melyeket [Dávid] készíttetett a dícséretre.

1Krón 23:6 És Dávid őket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra.

1Krón 23:7 A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi.

1Krón 23:8 Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel hárman.

1Krón 23:9 És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei.

1Krón 23:10 Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai.

1Krón 23:11 Jahát volt a fő, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az ő családjukban csak egy ágnak vétettek.

1Krón 23:12 Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen.

1Krón 23:13 Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, ő és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr előtt, és szolgálnának néki, s az ő nevében [a népet] megáldanák mindörökké.

1Krón 23:14 Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé.

1Krón 23:15 Mózes fiai: Gerson és Eliézer.

1Krón 23:16 Gerson fiai: Sébuel a fő.

1Krón 23:17 Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala.

1Krón 23:18 Ishár fiai: Selómit, a ki fő vala.

1Krón 23:19 Hebron fiai: Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik.

1Krón 23:20 Uzziel fiai: Mika a fő, és Isija második.

1Krón 23:21 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Mákhli fiai: Eleázár és Kis.

1Krón 23:22 Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el.

1Krón 23:23 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman.

1Krón 23:24 Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők, az ő megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz éves korban és azon felül.

1Krón 23:25 Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké;

1Krón 23:26 Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni az [Isten] hajlékát, s mindazokat az eszközöket, [a melyek] az ő szolgálatához valók.

1Krón 23:27 Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz éves korban és azon felül.

1Krón 23:28 Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent [edények] tisztítása és az Isten házának szolgálatja által.

1Krón 23:29 És hogy [gondot viseljenek] a szent kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre.

1Krón 23:30 És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére és dícséretére, úgy reggel, mint este;

1Krón 23:31 És hogy áldozzanak az Úrnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken [bizonyos] szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az Úr előtt;

1Krón 23:32 És hogy szorgalmasan őrizzék a gyülekezet sátorát, őrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában.

« 22. rész 24. rész »