•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Krónikák 16. rész

« 15. rész 17. rész »

1Krón 16:1 Mikor pedig bevitték az Isten ládáját és elhelyezék azt a sátor közepén, a melyet Dávid annak számára felállított vala: áldozának egészen égő- és hálaáldozatokkal az Isten előtt.

1Krón 16:2 És mikor Dávid elvégezte az egészen égőáldozatot és a hálaáldozatot, az Úr nevében megáldá a népet.

1Krón 16:3 És osztogata minden Izráelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst és egy-egy kalácsot.

1Krón 16:4 És rendele az Úr ládája elé a Léviták közül szolgákat, a kik hirdessék, tiszteljék és dícsérjék az Urat, Izráel Istenét.

1Krón 16:5 Asáf vala a fő, utána másodrenden Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jékhiel, Mattithja, Eliáb, Benája és Obed-Edom. Jéhiel lantokkal és cziterákkal, Asáf pedig czimbalmokkal énekel vala;

1Krón 16:6 Továbbá Benája és Jaháziel papok kürtölnek vala szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt.

1Krón 16:7 Azon a napon adott Dávid először [éneket] az Úrnak dícséretére Asáfnak és az ő atyjafiainak kezébe.

1Krón 16:8 Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.

1Krón 16:9 Énekeljetek néki, mondjatok dícséretet néki, beszéljetek minden csudálatos dolgairól.

1Krón 16:10 Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívök azoknak, a kik az Urat keresik.

1Krón 16:11 Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orczáját szüntelen.

1Krón 16:12 Emlékezzetek meg az ő csudálatos dolgairól, a melyeket cselekedett, az ő csudáiról és az ő szájának ítéletiről.

1Krón 16:13 Óh Izráelnek, az ő szolgájának magva! Jákóbnak, az ő választottjának fiai!

1Krón 16:14 Ez az Úr, a mi Istenünk; az egész földön az ő ítéletei!

1Krón 16:15 Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, a melyet parancsolt, ezer nemzetségig;

1Krón 16:16 A melyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjéről.

1Krón 16:17 Amelyet állíta Jákóbnak [örök] végzésül, Izráelnek örökkévaló szövetségül,

1Krón 16:18 Mondván: A Kanaán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségtek.

1Krón 16:19 Midőn ti számszerint kevesen valátok, igen kevesen, és zsellérek azon a földön;

1Krón 16:20 Mert járnak vala egyik nemzetségtől a másikhoz, és egyik országból más országba:

1Krón 16:21 Mégsem engedé senkinek őket bántani, sőt még a királyokat is megbünteté érettök.

1Krón 16:22 [Ezt mondván:] Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.

1Krón 16:23 Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.

1Krón 16:24 Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csudálatos dolgait;

1Krón 16:25 Mert nagy az Úr és igen dícsérendő, és rettenetes minden istenek felett;

1Krón 16:26 Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket.

1Krón 16:27 Dicsőség és tisztesség van ő előtte, erősség és vígasság az ő helyén.

1Krón 16:28 Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget!

1Krón 16:29 Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jőjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.

1Krón 16:30 Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.

1Krón 16:31 Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik!

1Krón 16:32 Zengjen a tenger és az ő teljessége; örvendezzen a mező és minden, a mi azon van.

1Krón 16:33 Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet.

1Krón 16:34 Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága.

1Krón 16:35 És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dícséretedben!

1Krón 16:36 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! És monda a sokaság: Ámen! és dícséré az Urat.

1Krón 16:37 Ott hagyá azért [Dávid] az Úr szövetségének ládájánál Asáfot és az ő atyjafiait, hogy a láda előtt szüntelen minden napon szolgáljanak,

1Krón 16:38 Obed-Edomot és az ő hatvannyolcz atyjafiát (Obed-Edom pedig a Jedithun fia) és Hósát pedig ajtónállóknak.

1Krón 16:39 Sádók papot pedig és az ő pap atyjafiait, az Úr sátora előtt [hagyá] a magaslaton, mely Gibeonban vala;

1Krón 16:40 Hogy áldozzanak az Úrnak szüntelen égőáldozattal az égőáldozatnak oltárán minden reggel és estve, és hogy mindent a szerint [cselekedjenek,] a mint megiratott az Úr törvényében, melyet parancsolt vala az Izráelnek,

1Krón 16:41 Hémánt is és Jédutunt velök [hagyá,] és többeket is választott, a kik nevök szerint megneveztettek, hogy az Urat dícsérjék, mert az ő irgalmassága örökkévaló.

1Krón 16:42 És ő velök Hémánt és Jédutunt kürtökkel, czimbalmokkal és az Isten énekének szerszámaival. A Jédutun fiait pedig kapunállókká [tevé].

1Krón 16:43 Akkor eltávozék az egész nép, kiki az ő házához. Dávid pedig visszatére, hogy az ő háznépét is megáldja.

« 15. rész 17. rész »