•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Krónikák 14. rész

« 13. rész 15. rész »

1Krón 14:1 Külde pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket: czédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak.

1Krón 14:2 És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.

1Krón 14:3 Vőn pedig Dávid még [több] feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még [több] fiakat és leányokat.

1Krón 14:4 És ezek neveik azoknak, a kik születtek néki Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, Nátán és Salamon,

1Krón 14:5 Ibhár, Elisua és Elpélet,

1Krón 14:6 Nógah, Néfeg és Jáfia,

1Krón 14:7 Elisáma, Beheljada és Elifélet.

1Krón 14:8 Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment.

1Krón 14:9 A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.

1Krón 14:10 Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.

1Krón 14:11 Felmenének azért Baál-perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál- perásimnak.

1Krón 14:12 És ott hagyák az ő [bálvány] isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat.

1Krón 14:13 Ismét [feltámadának] a Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.

1Krón 14:14 Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;

1Krón 14:15 És mikor hallándod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát.

1Krón 14:16 Dávid azért úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.

1Krón 14:17 És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.

« 13. rész 15. rész »