•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Krónikák 12. rész

« 11. rész 13. rész »

1Krón 12:1 Ezek azok, a kik Dávidhoz menének Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt még számkivetésben vala, a kik a hősöknek a harczban segítői voltak.

1Krón 12:2 Ívesek, a kik mind jobb-, mind balkézre kővel [hajítanak] és nyíllal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valók valának, Benjámin nemzetségéből.

1Krón 12:3 Előljáró vala Ahiézer és Joás, a Gibeabeli Semáa fiai és Jéziel és Pélet, Azmávet fiai, Beráka és Jéhu, Anatótból,

1Krón 12:4 És a Gibeonbeli Ismája, a harmincz közül való hős, a kiknek előljárójok is vala; Irméja, Jaháziel, Johanán és Gederátbeli Józabád,

1Krón 12:5 Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja,

1Krón 12:6 Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer és a Kóré nemzetéből való Jásobéám.

1Krón 12:7 Joéla és Zebádja, a Gedorból való Jérohám fiai.

1Krón 12:8 A Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában vala az erősségben, erős és hadakozó férfiak, paizsosok, dárdások, a [kiknek] orczájok, mint az oroszlánnak orczája és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó vadkecskékhez.

1Krón 12:9 Ézer az első, Obádia második, Eliáb harmadik,

1Krón 12:10 Mismanna negyedik, Jirméja ötödik,

1Krón 12:11 Attai hatodik, Eliel hetedik,

1Krón 12:12 Nyolczadik Johanán, kilenczedik Elzabád,

1Krón 12:13 Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.

1Krón 12:14 Ezek voltak főemberek a seregben a Gád fiai közül; a legkisebbek egyike száz ellen, a legnagyobbak egyike ezer ellen!

1Krón 12:15 Ezek azok, a kik a Jordánon átmentek volt az első hónapban, noha az [árvíz] a partot felülmúlta, és elűzték mindazokat, a kik a völgyben [valának] napkelet felől és napnyugot felől.

1Krón 12:16 Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fiai közül is az erősségbe.

1Krón 12:17 És kiméne Dávid elejökbe, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, [hogy eláruljatok] az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg.

1Krón 12:18 A lélek pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét, [s monda:] Óh Dávid, tied [vagyunk] és te veled [leszünk,] Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.

1Krón 12:19 Ennekfelette Manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor a Filiszteusokkal együtt Saul ellen ment volna harczolni; de nem segéllék őket; mert tanácsot [tartván,] haza küldék a Filiszteusok fejedelmei, mondván: A mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz.

1Krón 12:20 Mikor visszatére Siklágba, hajlának ő hozzá a Manassé fiai közül Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétai, a kik a Manasse [nemzetségé]ből való ezerek előljárói [voltak.]

1Krón 12:21 És ezek Dávidnak segítségül voltak az [ellenség] seregei ellen; mert fejenként mind erős vitézek valának, és vezérek a seregben.

1Krón 12:22 Annakfelette minden nap mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg [serege] nagygyá lőn, mint az Istennek tábora.

1Krón 12:23 Ezek pedig számszerint a viadalhoz készült előljárók, a kik Dávidhoz mentek vala Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királylyá válaszszák, az Isten ígérete szerint.

1Krón 12:24 A Júda fiai közül, a kik paizst és kopját viselének hatezernyolczszáz vala harczra készen.

1Krón 12:25 A Simeon fiai közül [vitéz] férfiak a viadalra, hétezerszáz.

1Krón 12:26 A Lévi fiai közül négyezerhatszáz [vala.]

1Krón 12:27 Jojada is, ki az Áron fiai között előljáró vala, és ő vele háromezerhétszáz.

1Krón 12:28 És az ifjú Sádók, a ki igen erős vala, és az ő atyja házából huszonkét főember.

1Krón 12:29 A Benjámin fiai közül, a kik Saul atyjafiai valának, háromezer; mert még azok közül sokan hűségesen őrizik vala a Saul házát.

1Krón 12:30 Az Efraim fiai közül húszezernyolczszáz, igen vitézek, a kik az ő nemzetségökben híres férfiak valának;

1Krón 12:31 Manassénak félnemzetségéből pedig tizennyolczezer, kik névszerint kijelöltetének, hogy elmenjenek és Dávidot királylyá válaszszák.

1Krón 12:32 Az Izsakhár fiai közül, a kik felismerék az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind [hallgatnak vala] beszédjökre.

1Krón 12:33 A Zebulon [fiai] közül a harczra kimenők, minden hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, [készek] a viadalra állhatatos szívvel.

1Krón 12:34 A Nafthali [nemzetségé]ből ezer főember vala; és ő velek paizszsal s kopjával harminczhétezer vala.

1Krón 12:35 A Dániták közül, a kik a viadalhoz készek valának, huszonnyolczezerhatszázan voltak.

1Krón 12:36 És az Áser [fiai] közül a hadakozók és az ütközethez készek negyvenezeren valának.

1Krón 12:37 A Jordánon túl lakozók közül, [azaz] a Rúbeniták, Gáditák és a Manasse nemzetségének fele közül, minden viadalhoz való szerszámokkal egyetemben, [jöttek] százhúszezeren.

1Krón 12:38 Mindezek hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve, egy értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett királylyá válaszszák, sőt ezeken kivül is az egész Izráel egy szívvel [azon] volt, hogy Dávidot királylyá válaszszák.

1Krón 12:39 És ott maradának Dáviddal harmadnapig, s esznek és isznak vala; mert az ő atyjokfiai készítettek vala nékik;

1Krón 12:40 És úgy a szomszédságukban levők, mint [mások] Izsakhárig, Zebulonig és Nafthaliig hoznak vala kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, aszuszőlőt, bort, olajat, [vágó]barmokat, juhokat számtalan sokat; mert nagy öröm vala Izráelben.

« 11. rész 13. rész »