•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Krónikák 11. rész

« 10. rész 12. rész »

1Krón 11:1 És gyűlének az Izráeliták mindnyájan Dávidhoz Hebronba, mondván: Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk;

1Krón 11:2 Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, a ki az Izráelt ki- és bevezetéd, és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te
leszel vezér az én népemen, az Izráelen.

1Krón 11:3 Elmenének azért mindnyájan az Izráel vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velök Hebronban az Úr előtt; és királylyá kenték Dávidot Izráel felett, az Úrnak Sámuel
által való beszéde szerint.

1Krón 11:4 Elméne akkor Dávid és az egész Izráel Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai).

1Krón 11:5 És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa;

1Krón 11:6 Mert ezt mondotta vala Dávid: A ki legelőször egy Jebuzeust levág, előljáró és vezér legyen. Felméne azért legelőször Joáb, a Séruja fia; és lőn előljáróvá.

1Krón 11:7 Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának.

1Krón 11:8 És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépíté a városnak maradékát.

1Krón 11:9 És folytonosan emelkedék Dávid; mert a Seregek Ura vala ő vele.

1Krón 11:10 Ezek pedig a hősök előljárói, a kik Dávid mellett valának, a kik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izráellel, hogy királylyá válaszszák őt Izráel felett, az Úr
beszéde szerint.

1Krón 11:11 Ezek számszerint a hősök, a kik Dávid körül valának: Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincznak előljárója; ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen, a kiket egyszerre
megsebesíte.

1Krón 11:12 Ezután Eleázár, az Ahóhita Dódó fia; a ki a három hős közül [egy] vala.

1Krón 11:13 Ő vala Dáviddal Pasdamimban, a hová összegyűlének a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a Filiszteusok elől.

1Krón 11:14 De ők megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a Filiszteusokat, és az Úr megszabadítá őket nagy szabadítással.

1Krón 11:15 Továbbá, mikor alámentek hárman a harmincz főember közül Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben.

1Krón 11:16 (Dávid az erősségben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.)

1Krón 11:17 Kivána Dávid [vizet,] és monda: Óh, ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből!

1Krón 11:18 Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely a kapu előtt vala, és felvivék, és menének Dávidhoz; de Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak.

1Krón 11:19 És monda: Távoztassa el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy e férfiaknak vérét igyam-é meg, a kik életöket halálra vetették? Mert ők ezt életök veszedelmével hozták.
És [semmiképen] nem akara inni. Ezt cselekedé a három hős.

1Krón 11:20 És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak előljárója; ő ragadott vala dárdát háromszáz ellen, [a kiket] megsebesíte; és ő volt a leghíresebb a három között.

1Krón 11:21 A három közül a kettőnél híresebb vala, azért volt azok előljárója; de azért [egymaga] még sem ért föl a hárommal.

1Krón 11:22 Benája, a Jojada fia, vitéz férfiúnak fia Kabséelből, a ki nagy dolgokat cselekedék; ő ölte meg Moáb két oroszlánját, és ő méne alá a verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas
idő volt.

1Krón 11:23 Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férfit, akinek magassága öt sing volt, és oly dárda vala az Égyiptombeli férfiú kezében, mint a szövő zugoly. Szembeszálla vele egy pálczával, s kiragadá az Égyiptombeli ember kezéből a dárdát, és saját dárdájával általveré.

1Krón 11:24 Ezeket cselekedte Benája, a Jojada fia, a ki híres vala a három hős között.

1Krón 11:25 Híres vala ő a harmincz között, de azzal a hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.

1Krón 11:26 A seregnek pedig [ezek] vitézei: Asael, a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia, ki Bethlehembeli vala.

1Krón 11:27 Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,

1Krón 11:28 Tékoabeli Hira, Ikkés fia, Anatótbeli Abiézer,

1Krón 11:29 Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Hirai.

1Krón 11:30 Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, Bahána fia;

1Krón 11:31 Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; Pirátonbeli Benája;

1Krón 11:32 Húrai, a Gaás völgyéből való; Arbátbeli Abiel;

1Krón 11:33 Baharumi Azmávet, Saálbonitbeli Eliáhba;

1Krón 11:34 Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán, Hararitbeli Ságé fia.

1Krón 11:35 Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál, Úr fia,

1Krón 11:36 Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija,

1Krón 11:37 Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fia,

1Krón 11:38 Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia;

1Krón 11:39 Sélek, Ammon nemzetségéből való; Berótbeli Naárai, Joábnak, a ki Séruja fia vala, fegyverhordozója;

1Krón 11:40 Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb,

1Krón 11:41 Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia;

1Krón 11:42 Hadina, a Rúben nemzetségéből való Siza fia, ki a Rúbeniták előljárója vala, és vele harminczan valának.

1Krón 11:43 Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát,

1Krón 11:44 Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aroerbeli Hótám fiai.

1Krón 11:45 Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére, Joha, Tisibeli.

1Krón 11:46 Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségéből való.

1Krón 11:47 Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából valók.

« 10. rész 12. rész »